Lịch chiếu kháng (visa bulletin)

Views: 30430 - Published on: 16:34 07|27|2012 Bookmark and Share

1. Những diện luôn có hiệu lực
·         IR-1: Vợ chồng công dân Mỹ.
·         IR-2: Con độc thân của công dân Mỹ dưới 21 tuổi.
·         IR-5: Công dân Mỹ bảo lãnh cho cha mẹ (công dân Mỹ phải trên 21 tuổi)
·         IR-3: Con nuôi công dân Mỹ dưới 16 tuổi (con nuôi bên ngoài nước Mỹ)
·         IR-4: Con nuôi công dân Mỹ dưới 16 tuổi (con nuôi bên trong nước Mỹ)
2. Những diện cần có thời gian chờ đợi.
·         Diện F1: Công dân Mỹ bảo lãnh con chưa lập gia đình        
·         Diện F2A:  Thường trú nhân bảo lãnh người hôn phối và con dưới 21 tuổi.
·         Diện F2B:  Thường trú nhân bảo lãnh con trên 21 tuổi chưa lập gia đình.
·         Diện F3: Công dân Mỹ bảo lãnh con đã lập gia đình.
·         Diện F4: Công dân Mỹ bảo lãnh anh em.

Visa Bulletin

Tháng 1 năm 2017

Tháng 2 năm 2017

Tháng 3 năm 2017

Tháng 4 năm 2017

F1

Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật

F2A

Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật

F2B

Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật

F3

Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật

F4

Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật Đang cập nhật

 

Visa Bulletin

Tháng 9 năm 2016

Tháng 10 năm 2016

Tháng 11 năm 2016

Tháng 12 năm 2016

F1

Ngày 15 tháng 09 năm 2009 Ngày 22 tháng 09 năm 2009 Ngày 22 tháng 10 năm 2009 Ngày 01 tháng 12 năm 2009

F2A

Ngày 15 tháng 11 năm 2014 Ngày 22 tháng 12 năm 2014 Ngày 22 tháng 01 năm 2015 Ngày 22 tháng 02 năm 2015

F2B

Ngày 01 tháng 02 năm 2010 Ngày 15 tháng 03 năm 2010 Ngày 15 tháng 04 năm 2010 Ngày 08 tháng 05 năm 2010

F3

Ngày 01 tháng 12 năm 2004 Ngày 22 tháng 12 năm 2004 Ngày 22 tháng 01 năm 2005 Ngày 15 tháng 02 năm 2005

F4

Ngày 08 tháng 10 năm 2003 Ngày 01 tháng 11 năm 2003 Ngày 01 tháng 12 năm 2003 Ngày 22 tháng 12 năm 2003

 

Visa Bulletin

Tháng 5 năm 2016

Tháng 6 năm 2016

Tháng 7 năm 2016

Tháng 8 năm 2016

F1

Ngày 22 tháng 11 năm 2008 Ngày 15 tháng 01 năm 2009 Ngày 22 tháng 03 năm 2009 Ngày 22 tháng 05 năm 2009

F2A

Ngày 1 tháng 11 năm 2014 Ngày 08 tháng 11 năm 2014 Ngày 15 tháng 11 năm 2014 Ngày 15 tháng 11 năm 2014

F2B

Ngày 01 tháng 09 năm 2009 Ngày 22 tháng 10 năm 2009 Ngày 08 tháng 12 năm 2009 Ngày 08 tháng 01 năm 2010

F3

Ngày 01 tháng 12 năm 2004 Ngày 1 tháng 12 năm 2004 Ngày 01 tháng 12 năm 2004 Ngày 01 tháng 12 năm 2004

F4

Ngày 22 tháng 07 năm 2003 Ngày 01 thang 01 năm 2003 Ngày 08 tháng 09 năm 2003 Ngày 15 tháng 09 năm 2003

 

Visa Bulletin

Tháng 1 năm 2016

Tháng 2 năm 2016

Tháng 3 năm 2016

Tháng 4 năm 2016

F1

Ngày 15 tháng 5 năm 2008

Ngày 08 tháng 08 năm 2008

Ngày 08 tháng 08 năm 2008

Ngày 22 tháng 9 năm 2008

F2A

Ngày 01 tháng 08 năm 2014

Ngày 01 tháng 09 năm 2014

Ngày 22 tháng 09 năm 2014

Ngày 22 tháng 10 năm 2014

F2B

Ngày 01 tháng 04 năm 2009

Ngày 15 tháng 05 năm 2009

Ngày22 tháng 05 năm 2009

Ngày 15 tháng 06 năm 2009

F3

Ngày 01 tháng 08 năm 2004

Ngày 01 tháng 10 năm 2004

Ngày 15 tháng 10 năm 2004

Ngày 22 tháng 11 năm 2004

F4

Ngày 22 tháng 04 năm 2003

Ngày 08 tháng 06 năm 2003

Ngày 01 tháng 07 năm 2003

Ngày 22 tháng 07 năm 2003

 

Visa Bulletin

Tháng 9 năm 2015

Tháng 10 năm 2015

Tháng 11 năm 2015

Tháng 12 năm 2015

F1

Ngày 15 tháng 12 năm 2007

Ngày 08 tháng 07 năm 2008

Ngày 22 tháng 02 năm 2008

Ngày 01 tháng 04 năm 2008

F2A

Ngày 01 tháng 03 năm 2014

Ngày 01 tháng 09 năm 2014

Ngày 15 tháng 05 năm 2014

Ngày 15 tháng 06 năm 2014

F2B

Ngày 22 tháng 12 năm 2008

Ngày 15 tháng 05 năm 2009

Ngày 08 tháng 02 năm 2009

Ngày 01 tháng 03 năm 2009

F3

Ngày 08 tháng 05 năm 2004

Ngày 01 tháng 10 năm 2004

Ngày 15 tháng 06 năm 2004

Ngày 01 tháng 07 năm 2004

F4

Ngày 15 tháng 01 năm 2003

Ngày 08 tháng 06 năm 2003

Ngày 01 tháng 03 năm 2003

Ngày 22 tháng 03 năm 2003

 

Visa Bulletin

Tháng 5 năm 2015

Tháng 6 năm 2015

Tháng 7 năm 2015

Tháng 8 năm 2015

F1

Ngày 15 tháng 08 năm 2007

Ngày 01 tháng 09 năm 2007

Ngày 01 tháng 10 năm 2007

Ngày 01 tháng 11 năm 2007

F2A

Ngày 01 tháng 09 năm 2013

Ngày 01 tháng 10 năm 2013

Ngày 08 tháng 11 năm 2013

Ngày 15 tháng 12 năm 2013

F2B

Ngày 15 tháng 09 năm 2008

Ngày 15 tháng 09 năm 2008

Ngày 15 tháng 10 năm 2008

Ngày 15 tháng 11 năm 2008

F3

Ngày 22 tháng 02 năm 2004

Ngày 22 tháng 02 năm 2004

Ngày 15 tháng 03 năm 2004

Ngày 08 tháng 04 năm 2004

F4

Ngày 01 tháng 08 năm 2002

Ngày 08 tháng 09 năm 2002

Ngày 22 tháng 10 năm 2002

Ngày 01 tháng 12 năm 2002

 

Visa Bulletin

Tháng 1 năm 2015

Tháng 2 năm 2015

Tháng 3 năm 2015

Tháng 4 năm 2015

F1

Ngày 08 tháng 07 năm 2007

Ngày 22 tháng 07 năm 2007

Ngày 01 tháng 08 năm 2007

Ngày 01 tháng 08 năm 2007

F2A

Ngày 15 tháng 04 năm 2013

Ngày 08 tháng 05 năm 2013

Ngày 22 tháng 06 năm 2013

Ngày 01 tháng 08 năm 2013

F2B

Ngày 01 tháng 04 năm 2008

Ngày 22 tháng 05 năm 2008

Ngày 08 tháng 07 năm 2008

Ngày 22 tháng 08 năm 2008

F3

Ngày 22 tháng 12 năm 2003

Ngày 01 tháng 01 năm 2004

Ngày 22 tháng 01 năm 2004

Ngày 08 tháng 02 năm 2004

F4

Ngày 22 tháng 03 năm 2002

Ngày 15 tháng 04 năm 2002

Ngày 15 tháng 05 năm 2002

Ngày 15 tháng 06 năm 2002

 

Visa Bulletin

Tháng 9 năm 2014

Tháng 10 năm 2014

Tháng 11 năm 2014

Tháng 12 năm 2014

F1

Ngày 01 tháng 05 năm 2007

Ngày 22 tháng 05 năm 2007

Ngày 08 tháng 06 năm 2007

Ngày 22 tháng 06 năm 2007

F2A

Ngày 01 tháng 01 năm 2013

Ngày 01 tháng 02 năm 2013

Ngày 01 tháng 03 năm 2013

Ngày 22 tháng 03 năm 2013

F2B

Ngày 01 tháng 09 năm 2007

Ngày 01 tháng 11 năm 2007

Ngày 01 tháng 01 năm 2008

Ngày 22 tháng 02 năm 2008

F3

Ngày 15 tháng 11 năm 2003

Ngày 01 tháng 12 năm 2003

Ngày 08 tháng 12, năm 2003

Ngày 15 tháng 12 năm 2003

F4

Ngày 01 tháng 01 năm 2002

Ngày 22 tháng 01 năm 2002

Ngày 08 tháng 02 năm 2002

Ngày 22 tháng 02 năm 2002

 

 

Visa Bulletin

Tháng 5 năm 2014

Tháng 6 năm 2014

Tháng 7 năm 2014

Tháng 8 năm 2014

F1

Ngày 08 tháng 03 năm 2007

Ngày 22 tháng 03 năm 2007

Ngày 1 tháng 4 năm 2007

Ngày 22 tháng 4 năm 2007

F2A

Ngày 08 tháng 09 năm 2013

Ngày 01 tháng 05 năm 2012

Ngày 1 tháng 5 năm 2012

Ngày 1 tháng 5 năm 2012

F2B

Ngày 01 tháng 02 năm 2007

Ngày 01 tháng 04 năm 2007

Ngày 1 tháng 5 năm 2007

Ngày 1 tháng 5 năm 2007

F3

Ngày 01 tháng 09 năm 2003

Ngày 01 tháng 10 năm 2003

Ngày 15 tháng 10 năm 2003

Ngày 15 tháng 11 năm 2003

F4

Ngày 08 tháng 12 năm 2001

Ngày 15 tháng 12 năm 2001

Ngày 22 tháng 12 năm 2001

Ngày 1 tháng 1 năm 2002

 

Visa Bulletin

Tháng 1 năm 2014

Tháng 2 năm 2014

Tháng 3 năm 2014

Tháng 4 năm 2014

F1

Ngày 08 tháng 12 năm 2006

Ngày 01 tháng 01 năm 2007

Ngày 01 tháng 02 năm 2007

Ngày 22 tháng 02 năm 2007

F2A

Ngày 08 tháng 09 năm 2013

Ngày 08 tháng 09 năm 2013

Ngày 01 tháng 09 năm 2013

Ngày 08 tháng 09 năm 2013

F2B

Ngày 01 tháng 06 năm 2006

Ngày 08 tháng 07 năm 2006

Ngày 01 tháng 09 năm 2006

Ngày 22 tháng 10 năm 2006

F3

Ngày 15 tháng 04 năm 2003

Ngày 15 tháng 05 năm 2003

Ngày 15 tháng 06 năm 2003

Ngày 15 tháng 07 năm 2003

F4

Ngày 01 tháng 10 năm 2001

Ngày 22 tháng 10 năm 2001

Ngày 08 tháng 11 năm 2001

Ngày 22 tháng 11 năm 2001

 

Visa Bulletin

Tháng 9 năm 2013

Tháng 10 năm 2013

Tháng 11 năm 2013

Tháng 12 năm 2013

F1

Ngày 01 tháng 09 năm 2006

Ngày 01 tháng 10 năm 2006

Ngày 22 tháng 10 năm 2006

Ngày 15 tháng 11 năm 2006

F2A

Ngày 22 tháng 04 năm 2013

Ngày 08 tháng 09 năm 2013

Ngày 08 tháng 09 năm 2013

Ngày 8 tháng 9 năm 2013

F2B

Ngày 01 tháng12 năm 2005

Ngày 01 tháng 03 năm 2006

Ngày 22 tháng 03 năm 2006

Ngày 1 tháng 5 năm 2006

F3

Ngày 08 tháng 12 năm 2002

Ngày 22 tháng 01 năm 2003

Ngày 08 tháng 02 năm 2003

Ngày 8 tháng 3 năm 2003

F4

Ngày 22 thán 06 năm 2001

Ngày 08 tháng 08 năm 2001

Ngày 22 tháng 08 năm 2001

Ngày 8 tháng 9 năm 2001

 

Visa Bulletin

Tháng 05 năm 2013

Tháng 06 năm 2013

Tháng 07 năm 2013

Tháng 08 năm 2013

F1

Ngày 01 tháng 04 năm 2006

Ngày 22 tháng 04 năm 2006

Ngày 01 tháng 06 năm 2006

Ngày 01 tháng 09 năm 2006

F2A

Ngày 01 tháng 03 năm 2011

Ngày 08 tháng 06 năm 2011

Ngày 08 tháng 10 năm 2011

Ngày 22 tháng 03 năm 2012

F2B

Ngày 15 tháng 05 năm 2005

Ngày 08 tháng 07 năm 2005

Ngày 01 tháng 11 năm 2005

Ngày 01 tháng 12 năm 2005

F3

Ngày 08 tháng 08 năm 2002

Ngày 01 tháng 09 năm 2002

Ngày 01 tháng 10 năm 2002

Ngày 08 tháng 12 năm 2002

F4

Ngày 01 tháng 05 năm 2001

Ngày 01 tháng 05 năm 2001

Ngày 22 tháng 05 năm 2001

 Ngày 22 tháng 5 năm 2001

 

Visa Bulletin

Tháng 01 năm 2013

Tháng 02 năm 2013

Tháng 03 năm 2013

Tháng 04 năm 2013

F1

Ngày 22 tháng 12 năm 2005

Ngày 15 tháng 01 năm 2006

Ngày 15 Tháng 02 Năm 2006

Ngày 08 Tháng 03 Năm 2006

F2A

Ngày 22 tháng 09 năm 2010

Ngày 22 tháng 10 năm 2010

Ngày 11 Tháng 11 Năm 2010

Ngày 15 Tháng 12 Năm 2010

F2B

Ngày 08 tháng 12 năm 2004

Ngày 15 tháng 01 năm 2005

Ngày 01 Tháng 3 Năm 2005

Ngày 08 Tháng 04 Năm 2005

F3

Ngày 22 tháng 06 năm 2002

Ngày 08 tháng 07 năm 2002

Ngày 15 Tháng 7 Năm 2002

Ngày 22 Tháng 07 Năm 2002

F4

Ngày 08 tháng 04 năm 2001

Ngày 18 tháng 04 năm 2001

Ngày 22 Tháng 4 Năm 2001

Ngày 01 Tháng 05 Năm 2001

 

Visa Bulletin

Tháng 09 năm 2012

Tháng 10 năm 2012

Tháng 11 năm 2012

Tháng 12 năm 2012

F1

Ngày 01 tháng 10 năm 2005

Ngày 08 tháng 10 năm 2005

Ngày 01 tháng 11 năm 2005

Ngày 01 tháng 12 năm 2005

F2A

Ngày 08 tháng 05 năm 2010

Ngày 01 tháng 06 năm 2010

Ngày 15 tháng 7 năm 2010

Ngày 22 tháng 08 năm 2010

F2B

Ngày  15 tháng 09 năm 2004

Ngày 15 tháng 09 năm 2004

Ngày 08 tháng 10 năm 2004

Ngày 15 tháng 11 năm 2004

F3

Ngày 15 tháng 05 năm 2002

Ngày 22 tháng 5 năm 2002

Ngày 01 tháng 06 năm 2002

Ngày 08 tháng 07 năm 2002

F4

Ngày 08 tháng 03 năm 2001

Ngày 15 tháng 03 năm 2001

Ngày  22 tháng 03 năm 2001


Ngày 01 tháng 04 năm 2001

 

 

Visa Bulletin

Tháng 05 năm 2012

Tháng 06 năm 2012

Tháng 07năm 2012

Tháng 08 năm 2012

F1

Ngày 01 tháng 05 năm 2005

Ngày 22 tháng 06 năm 2005

Ngày 08 tháng 07 năm 2005

Ngày 01 tháng 08 năm2005

F2A

Ngày 15 tháng 11 năm 2009

Ngày 01 tháng 01 năm 2010

Ngày 15 tháng 02 năm 2010

Ngày 15 tháng 03 năm 2010

F2B

Ngày 22 tháng 02 năm 2004

Ngày 15 tháng 04 năm 2004

Ngày 01 tháng 05 năm 2004

Ngày 22 tháng 06 năm 2004

F3

Ngày 08 tháng 03 năm 2002

Ngày 01 tháng 04 năm 2002

Ngày 15 tháng 04 năm 2002

Ngày 01 tháng 05 năm 2002

F4

Ngày 01 tháng 12 năm 2000

Ngày 8 tháng 01 năm 2001

Ngày 22 tháng 2 năm 2001

Ngày 15 tháng 02 năm 2001

 
 

Visa Bulletin

Tháng 01 năm 2012

Tháng 02 năm 2012

Tháng 03năm 2012

Tháng 04 năm 2012

F1

Ngày 15 tháng 10 năm 2004

Ngày 22 tháng 12 năm 2004

Ngày 01 tháng 02 năm 2005

Ngày 01 tháng 04 năm 2005

F2A

Ngày 22 tháng 04 năm 2009

Ngày 08 tháng 06 năm 2009

Ngày 22 tháng 07 năm 2009

Ngày 08 tháng 10 năm 2009

F2B

Ngày 08 tháng 09 năm 2003

Ngày 15 tháng 10 năm 2003

Ngày 15 tháng 11 năm 2003

Ngày 15 tháng 01 năm 2004

F3

Ngày 01 tháng 11 năm 2001

Ngày 01 tháng 12 năm 2001

Ngày 01 tháng 01 năm 2002

Ngày 15 tháng 02 năm 2002

F4

Ngày 15 tháng 08 năm 2000

Ngày 08 tháng 09 năm 2000

Ngày 08 tháng 10 năm 2000

Ngày 08 tháng 11 năm 2000

 

Visa Bulletin

Tháng 09 năm 2011

Tháng 10 năm 2011

Tháng 11năm 2011

Tháng 12 năm 2011

F1

Ngày 01 tháng 05 năm 2004

Ngày 15 tháng 06 năm 2004

Ngày 22 tháng 07 năm 2004

Ngày 01 tháng 09 năm 2004

F2A

Ngày 01 tháng 12 năm 2008

Ngày 08 tháng 01 năm 2009

Ngày 15 tháng 02 năm 2009

Ngày 22 tháng 03 năm 2009

F2B

Ngày 01 tháng 07 năm 2003

Ngày 15 tháng 07 năm 2003

Ngày 01 tháng 08 năm 2003

Ngày 15 tháng 08 năm 2003

F3

Ngày 22 tháng 08 năm 2001

Ngày 08 tháng 09 năm 2001

Ngày 22 tháng 09 năm 2001

Ngày 08 tháng 10 năm 2001

F4

Ngày 18 tháng 04 năm 2000

Ngày 18 tháng 05 năm 2000

Ngày 15 tháng 06 năm 2000

Ngày 15 tháng 07 năm 2000

 
 

Visa Bulletin

Tháng 05 năm 2011

Tháng 06 năm 2011

Tháng 07năm 2011

Tháng 08 năm 2011

F1

Ngày 01 tháng 05 năm 2004

Ngày 01 tháng 05 năm 2004

Ngày 01 tháng 05 năm 2004

Ngày 01 tháng 05 năm 2004

F2A

Ngày 08 tháng 06 năm 2007

Ngày 22 tháng 08 năm 2007

Ngày 22 tháng 03 năm 2008

Ngày 22 tháng 07 năm 2008

F2B

Ngày 15 tháng 04 năm 2003

Ngày 15 tháng 04 năm 2003

Ngày 01 tháng 07 năm 2003

Ngày 01 tháng 07 năm 2003

F3

Ngày 01 tháng 05 năm 2001

Ngày 01 tháng 06 năm 2001

Ngày 15 tháng 07 năm 2001

Ngày 22 tháng 08 năm 2001

F4

Ngày 08 tháng 03 năm 2000

Ngày 08 tháng 03 năm 2000

Ngày 08 tháng 03 năm 2000

Ngày 08 tháng 04 năm 2000

 

 Visa Bulletin

Tháng 01 năm 2011

Tháng 02 năm 2011

Tháng 03năm 2011

Tháng 04 năm 2011

F1

Ngày 01 tháng 01 năm 2005

Ngày 01 tháng 01 năm 2005

Ngày 01 tháng 01 năm 2005

Ngày 01 tháng 05 năm 2004

F2A

Ngày 01 tháng 01 năm 2008

Ngày 01 tháng 01 năm 2008

Ngày 01 tháng 01 năm 2007

Ngày 01 tháng 04 năm 2007

F2B

Ngày 15 tháng 04 năm 2003

Ngày 15 tháng 04 năm 2003

Ngày 15 tháng 04 năm 2003

Ngày 15 tháng 04 năm 2003

F3

Ngày 01 tháng 01 năm 2001

Ngày 01 tháng 01 năm 2001

Ngày 01 tháng 01 năm 2001

Ngày 15 tháng 03 năm 2001

F4

Ngày 01 tháng 01 năm 2002

Ngày 01 tháng 01 năm 2000
 
 

Ngày 01 tháng 01 năm 2000
 
 

Ngày 01 tháng 02 năm 2000
 
 

 

Visa Bulletin

Tháng 09 năm 2010

Tháng 10 năm 2010

Tháng 11năm 2010

Tháng 12 năm 2010

F1

Ngày 01 tháng 01 năm 2006

Ngày 15 tháng 02 năm 2006

Ngày 15 tháng 02 năm 2006

Ngày 15 tháng 02 năm 2006

F2A

Ngày 01 tháng 01 năm 2010

Ngày 01 tháng 04 năm 2010

Ngày 01 tháng 06 năm 2010

Ngày 01 tháng 08 năm 2010

F2B

Ngày 01 tháng 01 năm 2005

Ngày 01 tháng 04 năm 2005

Ngày 01 tháng 06 năm 2005

Ngày 01 tháng 06 năm 2005

F3

Ngày 01 tháng 03 năm 2002

Ngày 01 tháng 05 năm 2002

Ngày 01 tháng 06 năm 2002

Ngày 01 tháng 06 năm 2002

F4

Ngày 15 tháng 10 năm 2001

Ngày 12 tháng 12 năm 2001

Ngày 01 tháng 01 năm 2002

Ngày 01 tháng 01 năm 2002

 
 

Visa Bulletin

Tháng 05 năm 2010

Tháng 06 năm 2010

Tháng 07năm 2010

Tháng 08 năm 2010

F1

Ngày 08 tháng 09 năm 2004

Ngày 08 tháng 11 năm 2004

Ngày 01 tháng 04 năm 2005

Ngày 01 tháng 08 năm 2005

F2A

Ngày 01 tháng 12 năm 2006

Ngày 01 tháng 01 năm 2008

Ngày 01 tháng 07 năm 2008

Ngày 01 tháng 03 năm 2009

F2B

Ngày 01 tháng 07 năm 2002

Ngày 15 tháng 11 năm 2002

Ngày 01 tháng 05 năm 2003

Ngày 01 tháng 01 năm 2004

F3

Ngày 08 tháng 06 năm 2001

Ngày 22 tháng 06 năm 2001

Ngày 01 tháng 09 năm 2001

Ngày 01 tháng 01 năm 2002

F4

Ngày 15 tháng 05 năm 2000

Ngày 01 tháng 09 năm 2000

Ngày 01 tháng 01 năm 2001

Ngày 01 tháng 06 năm 2001

 

 Visa Bulletin

Tháng 01 năm 2010

Tháng 02 năm 2010

Tháng 03năm 2010

Tháng 04 năm 2010

F1

Ngày 01 tháng 04 năm 2004

Ngày 01 tháng 06 năm 2004

Ngày 22 tháng 06 năm 2004

Ngày 08 tháng 07 năm 2004

F2A

Ngày 01 th&aacut

Xem thêm

Lịch chiếu kháng (visa bulletin) [27/07/2012 16:34]