Đơn xin xác nhận mã số ID

Views: 1897 - Published on: 10:43 04|25|2013 Bookmark and Share

Nếu quý vị đã đặt cuộc hẹn trên mạng nhưng bị mất thông tin xác nhận cuộc hẹn (bao gồm ngày, giờ hẹn và mã số ID với 10 chữ số ), quý vị có thể yêu cầu xác nhận lại thông tin cuộc hẹn phỏng vấn bằng cách điền vào mẫu đơn dưới đây.  Phòng thông tin của chúng tôi sẽ trả lời theo yêu cầu đến địa chỉ thư điện tử quý vị đã cung cấp trong thời gian từ 1- 2 ngày làm việc.  Đương đơn có thể in thông tin xác nhận từ thư điện tử và mang theo đến dự phỏng vấn thay cho trang xác nhận lịch hẹn phỏng vấn chính thức.  
 
Ghi chú:  Đương đơn bị mất mã số xác nhận cuộc hẹn phỏng vấn trên mạng và muốn thay đổi hoặc huỷ bỏ cuộc hẹn đang sử dụng cũng có thể sử dụng mẫu đơn dưới đây.  Sau khi hoàn tất, vui lòng in lại giấy xác nhận cuộc hẹn mới.

 

 

(*) Thông tin bắt buộc
* 1. Họ: 
* 2. Tên:
  * 3. Số hộ chiếu: 
* 4. Ngày hẹn:
* 5. E-mail: 
* 6. Điện thoại:
   

                                                                                                Cập nhật tại tổng lãnh sự quán